BRC Packaging and Packaging Materials wydanie 6

Globalny standard BRC dla opakowań i materiałów opakowaniowych (BRC Packaging and Packaging Materials) ma zostać zmieniony z wydania 5 na wydanie 6 jeszcze w roku 2019 r. Wydanie 6 BRC Packaging Materials ma zostać wydane w sierpniu 2019 r., po ostatecznej akceptacji projektu (opublikowanego w styczniu 2019 r.) który został poddany przeglądowi. Proponowane zmiany zostały sklasyfikowane w 6 kategoriach:

A. Usunięcie zróżnicowanych poziomów higieny (Hygiene Level)
Aby uprościć korzystanie ze standardu i odzwierciedlić jego zdolność do elastycznego dostosowywania się do różnorodnych procesów pakowania dzięki podejściu opartemu na ryzyku wydanie 6 będzie zawierać tylko jeden zestaw wymagań. Niektóre wymagania stosowane są do „materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością”, gdzie wymagany poziom higieny jest wyższy lub należy przyjąć zróżnicowany (dedyowany) poziom higieny.

B. Usunięcie drugiej/podzielonej opcji auditu niezapowiedzianego
Wersja 5 Globalnego Standardu Opakowań BRC dawała wybór spośród trzech opcji audytowych: Zapowiedziany w pełnym zakresie, pełny niezapowiedziany audyt oraz podzielony audyt niezapowiedziany. Ostatni z nich dzielił wymagania audytowe na dwie odrębne audyty, pierwsz niezapowiedziana, a druga zapowiedziana. W związku fakt, że pełna wersja niezapowiedzianego audytu jest na ogół preferowana, ponieważ daje dodatkowe zaufanie do audytowanego procesu, wydanie 6 będzie zgodne z wydaniem 8 standardu żywności (BRC Food Safety 8) poprzez usunięcie opcji podziału niezapowiedzianego audytu. Niezapowiedziane audyty pozostają opcjonalne.

C. Nowa klauzula fundamentalna - działanie korygujące i zapobiegawcze
Zostały uwzględnionione szczegółowe wymagania dotyczące działań naprawczych i zapobiegawczych (CAPA) związanych z przyczyną źródłową , łącząc RCA z różnych części standardu i włączające je do usystematyzowanego podejścia do ciągłego doskonalenia. Jest to podejście spójne z wydaniem 8 BRC Food Safety. Pojawienie się nowej klauzuli i włączenie jej jako fundamentent podkreśla znaczenie rozwiązywania problemów z celem usunięcia ryzyka ponownego ich wystąpienia.

D. Nacisk na jakość produktu
Stanard BRC dla opakowań był tworzony jako norma higieny mająca zastosowanie do produkcji opakowań do kontaktu z żywnością. Ponieważ standard był poddawany przeglądowi i ponownie publikowany, jego zakres i funkcja ewoluowały w kierunku jakości produktu, a także bezpieczeństwa produktu i zaczął obowiązywać we wszystkich rodzajach opakowań dla każdego zastosowania.
Wydanie 6 będzie kontynuowało ten trend odzielając ryzyka związane z bezpieczeństem produktu od tych związanych z zagrożeniami dla jakości produktu. Celem jest tutaj lepsze zabezpieczenie i redukcja ryzyka dla obu typów zagrożeń.

E. Bezpieczeństwo produktu i kultura jakości
Spójność z wydaniem BRC Food 8 jest kluczowa aby zapewnić przejrzystość i spójność w całym łańcuchu dostaw żywności. Aby to wspierać, wydanie BRC Packaging 6 wprowadza pojęcia kultuiry jakości i bezpieczeństwa żywności. Ta część standardu nie oznacza jednak że auditor przeprowadzi audyt kultury organizacyjnej. Wymóg ten został tak zaprojektowany, aby jednostka certyfikowana ustaliła status swojej kultury organizacyjnej i wprowadziła kroki w celu jej ulepszenia. Audytor zbada prace zaplanowane i zrealizowane przez firmę w tym zakresie.

F. Zmiana nazwy
Uproszczenie nazwy stanardu do BRC Global Stanard for Packaging Materials pomoże w zrozumieniu zakresu dokumentu.

Więcej informcji na temat stanardu BRC Packaging Materials 6 uzyskają Państwo na naszych praktycznych szkolenia otwartych i zamkniętych.