Wiadomości FSSC, GMP i EFISC

FSSC-Q:

FSSC-Q jest połączeniem FSSC z modułem ISO 9001. Obejmuje integrację bezpieczeństwa i jakości żywności. Jest to dobrowolny, dodatkowy moduł. Przemysł poprosił fundację FSSC o stworzenie takiego modułu. Mimo iż podlega on systemowi kontroli normy FSSC (tzn. audytorowi, monitorowaniu raportów itd.), to FSSC-Q nie jest zatwierdzany przez GFSI.
Fundacja FSSC musiała dostosować swój system do normy ISO 9001:2015.
Obecnie LRQA wdraża FSSC-Q w naszych usługach. Przewidywane jest udostępnienie tego produktu w połowie 2016 r. Aby dowiedzieć się o ukończeniu wdrożenia, sprawdź naszą stronę internetową.

Zatwierdzenie przez GFSI:

Przewiduje się, że inicjatywa GFSI opublikuje nowe wytyczne (wersja 7) w pierwszym kwartale 2016 r. Na podstawie tych wymogów, fundacja FSSC dostosuje normę i opublikuje wersję 4 (oczekiwane jest to w połowie 2016 r.). Oczekiwane są zmiany w następujących obszarach:

  • Program wzmocnienia rzetelności
  • Niezapowiedziane audyty
  • Wymagania odnośnie oszustw związanych z żywnością

Certyfikacja GMP+ FRA

Wraz z rozwojem modułu GMP+ Feed Responsibility Assurance, GMP+ International reaguje na prośby uczestników certyfikacji GMP+. Sektor pasz dla zwierząt spotyka się z wymaganiami odnośnie odpowiedzialnego działania. Dotyczy to na przykład wykorzystania soi (w tym pochodnych soi i produktów sojowych) i mączki rybnej produkowanych i sprzedawanych z szacunkiem dla ludzi, zwierząt i środowiska. Aby udowodnić odpowiedzialną produkcję i handel, firma może uzyskać certyfikat GMP+ Feed Responsibility Assurance. Głównym celem modułu GMP+ Feed Responsibility Assurance jest ułatwienie uczestnikom GMP+ spełnienia wymagań rynkowych dla odpowiedzialnie produkowanej paszy.

LRQA może dostarczyć tę usługę i certyfikować Państwa firmę pod kątem zgodności z modułem GMP+ FRA w dziedzinie odpowiedzialnej produkcji i handlu soją (RTRS Soy) i paszą dla trzody chlewnej, drobiu i krów.

Niezapowiedziane audyty

Od niedawna LRQA jest w stanie wykonywać usługę „niezapowiedzianych audytów” dla GMP+ FSA.
Niezapowiedziany audyt to dobrowolna forma audytu, która może być wybrana samodzielnie przez firmę posiadającą certyfikat GMP+ FSA. Uczestnik GMP+ może zdecydować się na niezapowiedziane audyty, gdy uzna je za wartość dodaną i/lub gdy wymagają tego jego klienci lub inne podmioty. Spełnia to oczekiwania rynku.
Niezapowiedziane audyty odnoszą się tylko do uczestników certyfikowanych w obrębie następujących zakresów:

  • Produkcja mieszanek paszowych 
  • Produkcja premiksów
  • Produkcja dodatków  
  • Produkcja materiałów paszowych

W przypadku certyfikacji dla wielu zakresów, niezapowiedziane audyty mogą być wykonywane tylko w zakresach związanych z produkcją.
Podczas niezapowiedzianych audytów nacisk kładziony jest na procesy produkcyjne i dodatkowe ryzyka w sektorze.
Niezapowiedziany audyt zostanie przeprowadzony w zwykłych godzinach pracy uczestników i jednostek biznesowych z certyfikatem GMP+. Audytor jednostki certyfikującej musi mieć dostęp do wszystkich działań, urządzeń i dokumentów, tak jak to ma miejsce w przypadku innych audytów. Uczestnik nie może wykorzystać niezapowiedzianego audytu do poszerzenia zakresu certyfikacji GMP+. Można tego dokonać wyłącznie w trakcie zwykłego audytu.
W państwach członkowskich UE niezapowiedziany audyt musi być przeprowadzony w ciągu 2 dni roboczych po powiadomieniu uczestnika GMP+.
W innych krajach niezapowiedziany audyt musi być przeprowadzony w ciągu 5 dni roboczych po powiadomieniu uczestnika GMP+, chyba że niezapowiedziany audyt jest przeprowadzany przez audytora pochodzącego z tego samego kraju, co uczestnik.
Jeśli dostarczasz produkty z certyfikatem GMP+ klientom posiadającym certyfikat GMP OVOCOM, to najprawdopodobniej otrzymasz prośbę o poddanie się niezapowiedzianemu audytowi przed 1 lipca 2016 r.
Po niezapowiedzianym audycie LRQA zmieni Twoje dane w bazie danych firm certyfikowanych zgodnie z GMP+. Na certyfikacie nie będzie zapisu z niezapowiedzianej wizyty.

EFISC:

Europejski przewodnik dobrej praktyki we wszystkich językach UE:
Organizacja EFISC ogłosiła, że tłumaczenie nowej wersji Europejskiego przewodnika dobrej praktyki produkcji przemysłowej bezpiecznych materiałów paszowych jest obecnie dostępne we wszystkich językach UE. Przetłumaczono Kodeks, dokumenty dla konkretnych sektorów, dane dotyczące salmonelli oraz listę kontrolną dla audytorów salmonelli.