BRC Packaging 5 – Nowy standard dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, co się zmieniło?

W lipcu 2015 roku organizacja BRC opublikowała nowe wydanie standardu dla branży opakowaniowej „Global Standard for Packaging and Packaging Materials” – Globalna Norma dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych, wydanie 5. Wszystkie audity od 1 stycznia 2016 roku muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami nowego, piątego wydania. Istniejące certyfikaty zgodności z wersją 4 pozostają ważne do daty wskazanej na certyfikacie.
Standard BRC Packaging and Packaging Materials był dotychczas nazywany BRC/IOP. Ta nazwa nie jest już używana w wydaniu 5.

Wydanie 5

Zamiarem organizacji BRC przy zmianie standardu było przejście z “dobrych praktyk” (wydanie 4) na “najlepsze praktyki”. Powoduje to podniesienie standardu dla certyfikowanych firm. Wprowadzono wiele zmian zarówno w części zawierającej wymagania (część II) jak i w części dotyczącej samego protokołu auditu (część III). Podsumowując wprowadzone zmiany można zauważyć, że wiele z wymagań standardu dla branży opakowaniowej jest teraz bardzo zbliżonych do standardu BRC Food Safety, wydanie 7 - Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności. Dodatkowo podkreślona została również jakość produktu. Protokół auditowy został poszerzony tak jak to jest w Globalnej Normie Bezpieczeństwa Żywności: zmieniono system klasyfikacji oraz wprowadzono możliwość wyboru auditów niezapowiedzianych i dodatkowe, dobrowolne moduły wymagań.

Zmiany w części zawierającej wymagania (część II)

Wśród zmian wprowadzonych w wydaniu 5 są zarówno małe poprawki tekstowe jak i duże zmiany stanowiące nowe wymagania. Organizacja BRC wydała również dokument, w którym wyszczególnione zostały wszystkie zmiany, nosi on tytuł: "Global Standard Packaging and Packaging Materials Issue 5 - Guide to Key Changes ".

Wymagania podzielone zostały na te obowiązujące firmy z kategorii wysokiego ryzyka higienicznego oraz kategorii podstawowego ryzyka higienicznego (w wydaniu 4 była to kategoria niskiego ryzyka higienicznego). Kryteria oceny przynależności firmy do konkretnej kategorii zostały nieco zmienione („naturalna bariera” nie jest już kryterium), do wyboru kategorii stosuje się drzewko decyzyjne (część I, rysunek 1) a w załączniku nr 3 wskazano szereg przykładów. Niektóre produkty, które wcześniej były w kategorii niskiego ryzyka higienicznego będą teraz w kategorii wysokiego ryzyka higienicznego np.: opakowania na jajka, bananów czy awokado. 

Poniżej przedstawiono najistotniejsze zmiany dla kategorii wysokiego ryzyka higienicznego (nie są to jednak wszystkie zmiany):

BRC Packaging 5

Rozdział 1 – Zaangażowanie najwyższego Kierownictwa

 • 1.1.2 Cele: mierzalne, komunikowane, monitorowane i regularne raportowanie pod względem ich statusu.
 • 1.1.4 Firma musi być świadoma wszelkich zmianach w Standardzie i protokole opublikowanym przez BRC.
 • 1.1.7 (Nowe) Kierownictwo najwyższego szczebla odpowiedzialne za produkcję lub działania operacyjne musi uczestniczyć w spotkaniu otwierającym i zamykającym.
 • 1.1.8 Wymagane jest, aby Firma prowadziła analizy przyczyn źródłowych niezgodności identyfikowanych w trakcie auditów w celu zapobiegania ich ponownemu wystąpieniu.
 • 1.2.2 Tematy omawiane w trakcie przeglądu zarządzania zostały poszerzone (system zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, cele i skuteczność podjętych działań korygujących).  

Rozdział 2 - System zarządzania zagrożeniami i ryzykiem

 • Wiele drobnych zmian i dodanie bezpieczeństwa produktu jako aspektu, który należy uwzględnić.
 • 2.2.5 Lista potencjalnych zagrożeń została poszerzona: dodano migracje oraz incydenty związane z celowym wprowadzeniem zagrożeń;
 • 2.2.11 Dane wejściowe do przeglądu systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem zostały poszerzone o kwestię dotyczącą zmian w produktach i procesach, wycofanie wyrobu oraz nowe rozwiązania.

Rozdział – System zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu

 • 3.1.2 (nowe) Wymaganie planowania przeglądów i w razie potrzeby, poprawienie dokumentacji systemowej.
 • 3.2.1 Nadzór nad dokumentami: wymagania zewnętrzne w tym przegląd i autoryzacja.
 • 3.5 Audity wewnętrzne:
  • 3.5.1 Oczekuje się, że audyty wewnętrzne będą się składały z szeregu audytów poszczególnych części systemu zaplanowanych przez cały rok, a nie pojedynczego audytu rocznego.
  • 3.5.4 Dodano wymaganie stosowania analizy przyczyn źródłowych.
 • 3.6 (Monitorowanie i zatwierdzanie dostawców) obowiązuje teraz zarówno dostawców materiałów jak i procesów zlecanych na zewnątrz.
  • 3.6.2 Musi być dostępna lista zatwierdzonych dostawców.
 •  3.7 (Procesy zlecane na zewnątrz) ma również zastosowanie, gdy procesy produkcyjne są wykonywane przez inne jednostki należące do firmy.
  • 3.7.2: teraz zawiera także działania związane z grafiką(artwork) i działalność przygotowania do druku.
  • 3.7.4: ostateczne zwolnienie produktu pozostaje w gestii firmy.
 • 3.8 (Zarządzanie dostawcami usług) Nowy rozdział zawierający wymagania dotyczące zatwierdzania i monitorowania dostawców oraz posiadania udokumentowanych umów, gdzie zdefiniowane będą oczekiwania co do tych usług.
 • 3.9 Identyfikowalność jest wymagana na wszystkich etapach produkcji (3.9.2), włączając materiały do przeróbki (3.9.5 - nowe).
 • 3.10.3 (Nowe) Wskaźniki pochodzące od klientów muszą być komunikowane, odpowiednio przypisane do realizacji i poddawane przeglądom.
 • 3.11 Postępowanie z reklamacjami wymaga teraz analizowania przyczyn źródłowych dla wszystkich reklamacji dotyczących jakości, bezpieczeństwa i spełnienia wymagań prawnych (3.11.1) oraz identyfikacji trendów (3.11.2).
 • 3.12 (Nadzór nad incydentami, wycofaniem produktu z rynku i z obrotu) bierze się teraz pod uwagę, że wycofanie produktu jest zwykle inicjowane przez klienta.

Rozdział 4 – Standardy dotyczące zakładu

 • 4.2.4 Zabezpieczenie okien i przeszkleń dachowych powinno być wdrażane w oparciu o analizę zagrożeń.
 • 4.4.1 Udokumentowana ocena systemu zabezpieczeń zakładu musi obejmować próbę celowego zanieczyszczenia lub uszkodzenia produktu oraz wymagany jest coroczny przegląd.
 • 4.5 (Rozplanowanie zakładu i przepływ produktu) poprzednio 6.2, zawiera dodatkowe wymagania dotyczące planu zakładu.
 • 4.8.2 Częstotliwość i metody sprzątania powinny bazować na analizie zagrożeń.  
 • 4.9 Kontrola zanieczyszczenia produktu (poprzednio 5.8):
  • 4.9.1.2 Należy wprowadzić dodatkowe punkty w rejestrze.
  • 4.9.1.3 Punkt dotyczący uszkodzeń nie-produkcyjnego szkła przeredagowano i dodano kruchy plastik.
  • 4.9.3.1 Wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące kontroli substancji chemicznych.
  • 4.9.3.2 Należy rozważyć możliwość zanieczyszczenia alergenami.
 • 4.10.1 (Nowe) Gdy istnieją wymagania prawne posiadania licencji na odbiór odpadów, należy używać licencjonowane firmy i utrzymywać zapisy dotyczące odbiorów i przedstawiać do wglądu w trakcie auditu.
 • 4.11 Kontrola szkodników: Cel wymagania (Statement of Intent) został przeredagowany dla podkreślenia:
  • 4.11.3 (Nowe) wymagań kontroli, gdy nadzór nad szkodnikami wykonywany jest wewnętrznie przez firmę;
  • 4.11.9 (Nowe) że pracownicy muszą być w stanie rozpoznać oznaki aktywności szkodników i muszą zgłaszać takie przypadki.

Rozdział 5 – Kontrola produktu i procesu

 • 5.1.2 (Rozwój produktu) Warunki, w których wymagane jest prowadzenie procesu produkcji muszą być zdefiniowane.
 • 5.2 (Projekty graficzne i kontrola grafiki (artwork)): Nowy dział napisany w celu kontrolowania prowadzenia projektów graficznych i działań związanych z obróbką grafiki; ma to zastosowanie do procesu druku, ale także innych procesów dekoracji, takich jak tłoczenie, etykietowanie, nanoszenie znaków w alfabecie Braille'a, etc. 
 • 5.4.3 (Nowe) Dodano wymaganie dotyczące wykazu materiałów;
 • 5.5 (Kalibracja): Cel wymagania (Statement of Intent) został przeredagowany dla doprecyzowania:  
  • 5.5.1 Dodano specyficzne punkty dotyczące kalibracji.
  • 5.5.3 Wymagana jest analiza przyczyn źródłowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia pomiarowego.
 • 5.6 (Inspekcja i badania produktu): Urządzenia do pomiaru w linii są teraz zawarte w tym rozdziale (wcześniej był to odrębny punkt), dodano także nowe wymaganie (5.6.5) dotyczące kontrolowania jakości „nie w linii” i możliwości usuwania wyrobu niezgodnego.
 • 5.7.3 Wymagane jest, aby Firma prowadziła analizy przyczyn źródłowych i podejmowanych działań prewencyjnych w celu zapobiegania ponownemu wystąpieniu niezgodności.
 • 5.8 (Dostawy towarów) wcześniej był to punkty: 3.5.3, 4.12.2 i 4.12.3, obecnie w punkcie 5.8.1 dodano nowe wymaganie posiadania udokumentowanej procedury.
 • 5.9 (Przechowywanie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych) oraz 5.10 (Wysyłka i transport) było wcześniej w punkcie 4.12 teraz natomiast zostało to rozdzielone; tylko drobne zmiany w treści.

Rozdział 6 – Personel

 • 6.1 (Szkolenia i kompetencje) jest nieco rozszerzone:
  • 6.1.1 Wymaganie dotyczące szkoleń wprowadzających zostało poszerzone i objęło również podwykonawców.
  • 6.1.2 (Nowe) Wymagania dotyczące szkolenia i oceny kompetencji pracowników zaangażowanych w działania odnoszące się do bezpieczeństwa produktów, jakości i zgodności z wymaganiami prawnymi, wymienione na zamieszczonej liście przykładów.
  • 6.1.4 Zawartość szkoleń i zapisy ze szkoleń muszą być dostępne, wtedy, gdy szkolenia są prowadzone przez agencje.
  • 6.1.5 Dodawanie punktów, które należy rozwiązać w trakcie analizowania potrzeb szkoleniowych.
 • 6.2.1 Pojawiły się dodatkowe punkty, które należy rozwiązać w trakcie analizowania potrzeb szkoleniowych (polityka biżuterii, perfumy, woda po goleniu)
 • 6.3 (Zaplecze socjalne) wcześniej było to w punkcie 4.8. Niewielkie zmiany treści i dodanie zakazu używania papierosów elektronicznych (6.3.11);
 • 6.5.1 Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej musi być oparte na ocenie ryzyka.
 • 6.5.4 Dodatkowe wymagania dotyczące polityki odzieży.

Zmiany w protokole auditu 

Protokół auditu został znacząco zmieniony i dostosowany do standardu BRC Food Safety - Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności.  

 1. Możliwe do uzyskania w wyniku auditu kategorie oceny systemu zostały poszerzone. Wymagało to także zmiany granic kryteriów punktacji oraz wynikających z nich konsekwencji:
  • Dodano ocenę AA/AA+ : maksymalnie 5 małych niezgodności
  • Dodano ocenę D/D+: najniższa ocena
 2. Niezapowiedziane audyty: oprócz regularnych auditów zapowiedzianych dodane zostały dwie opcje auditów niezapowiedzianych. Udział w niezapowiedzianym programie audytów jest dobrowolny i jest dostępny dla wszystkich certyfikowanych lokalizacji.
  • Opcja 1: pełny audit niezapowiedziany;
  • Opcja 2: częściowy audit niezapowiedziany. Pierwsza, niezapowiedziana część auditu jest skierowana na weryfikację dobrych praktyk produkcyjnych wdrożonych w danej lokalizacji (GMP-audit); druga, zapowiedziana część auditu obejmuje weryfikację systemu, dokumentów i zapisów. Część standardu zawierająca wymagania została odpowiednio oznakowana kolorami, tak aby zaznaczyć wymagania, które będą audytowane w czasie pierwszej, niezapowiedzianej części (kolor fioletowy) i te, które będą stanowiły kryteria drugiej części auditu (kolor niebieski) oraz część wspólnych wymagań (kolor fioletowy i niebieski).
 3. Program Rynków Globalnych BRC. Jest on przeznaczony dla bardzo małych zakładów oraz dla zakładów właśnie opracowujących własne systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Firma może zdecydować się na audit na poziomie podstawowym lub na poziomie pośrednim. W tym programie certyfikaty nie są wydawane. 
 4. Wprowadzenie dodatkowych modułów dobrowolnych (AVMs) np.:
  • Dodatkowy Moduł “Traded Goods” dotyczący obrotu towarami handlowymi;
  • Dodatkowy Moduł “Environmental Awareness” przeznaczony dla firm, które chcą rozwijać świadomość ekologiczną i mechanizmy jej poprawy.

Dostępność Standardu i wytycznych

Standard jest dostępny w wersji elektronicznej jako darmowy plik pdf: BRC Bookshop i BRC Participate, gdzie można uzyskać również dodatkowe wskazówki.
Wszelkie zmiany będą również publikowane na stronach: BRC website i BRC Participate.

Uwaga: “BRC Participate” oferuje dostęp do standardów, wytycznych, seminariów i innych przydatnych informacji (np.: „Guide to Key Changes” – Przewodnik po zmianach); wymagana jest jednak wpłata subskrypcji.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań i chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z LRQA