Warunki korzystania z witryny

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszej polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej polityki prywatności, powinien bezzwłocznie opuścić tę witrynę.

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszej polityki prywatności. Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków niniejszej polityki prywatności, powinien bezzwłocznie opuścić tę witrynę.

Żadna z informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej nie ma nadrzędnej mocy wiążącej względem poszczególnych jednostek podlegających. W skład Lloyd’s Register Group wchodzi spółka Lloyd’s Register oraz podlegające jej jednostki i filie (funkcjonujące w różnych krajach), których nazwy zawierają słowa Lloyd’s, Lloyd’s Register lub LR.  Wymienione powyżej pojęcia, a także pojęcia takie, jak np.: organizacja, spółka, my, nasze, mogą odnosić się do jednej jednostki bądź do większej ilości jednostek wchodzących w skład Lloyd Register Group, jednak odniesienia te, jeśli pojawiają się w tej witrynie, mają wyłącznie charakter uproszczony. Pojęcia tego typu nie odzwierciedlają struktury działania ani struktury korporacyjnej, ani nie określają relacji pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Lloyd's Register Group. Poza tym, jednostki wchodzące w skład Lloyd’s Register Group są także powiązane z np. klientami, dostawcami, rządami państw. W witrynie mogą pojawiać się też zwroty takie, jak: spółka joint venture, spółka osobowa, współudziałowiec joint venture, wspólnik, które wskazują na dane relacje biznesowe również w uproszczony sposób i nie określają ich w sensie stricte prawnym.

Prawa autorskie

Użytkownik może drukować i pobierać treść niniejszej witryny internetowej dla własnego, niekomercyjnego użytku na następujących warunkach:

  • dokumenty i elementy graficzne występujące w witrynie nie zostaną przekształcone w żaden sposób,
  • elementy graficzne niniejszej witryny nie będą wykorzystywane bez towarzyszącego im tekstu, a także
  • do wszystkich wydrukowanych kopii dołączy się klauzulę o prawach autorskich i znaku towarowym Lloyd's Register wraz z niniejszym zezwoleniem.

O ile nie określono tego inaczej, prawa autorskie oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do wszelkich treści występujących w tej witrynie internetowej (w tym zdjęcia i elementy graficzne, które pozwala się użytkownikowi drukować i pobierać) należą do Lloyd's Register. Jakiekolwiek inne sposoby wykorzystywania treści niniejszej witryny od opisanych powyżej są zabronione.

© Lloyd's Register 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Linki do i z innych witryn lub stron internetowych

Linki do witryn i stron internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie zostały zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika. Lloyd's Register nie nadzoruje ani nie zarządza witrynami bądź stronami internetowymi podmiotów trzecich, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść i dostępność. Użytkownik decyduje się odwiedzać witryny i strony internetowe podmiotów trzecich wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Wyłączenie odpowiedzialności

Lloyd's Register nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w niniejszej witrynie internetowej. Materiały dostępne na witrynie w żadnym wypadku nie stanowią porady w sensie prawnym. Wszelkie zobowiązania mogące obciążać Lloyd's Register w wyniku interpretacji treści niniejszej witryny zostają uznane za nieważne na tyle, na ile tylko umożliwia to obowiązujące prawo.

Lloyd's Register nie bierze odpowiedzialności i zrzeka się jakichkolwiek zobowiązań, na tyle na ile umożliwia to tylko obowiązujące prawo, mogących wynikać z korzystania z niniejszej witryny internetowej, a będących rezultatem ewentualnych pomyłek, nieścisłości, pominięć bądź mylących, czy zniesławiających treści.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wyłączną jurysdykcję nad ewentualnymi roszczeniami wynikającymi lub związanymi z odwiedzaniem niniejszej witryny internetowej posiadają sądy angielskie. Przy interpretacji warunków niniejszej polityki prywatności zastosowanie ma prawo angielskie.