Obowiązkowe audyty energetyczne dla dużych firm - z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE)

Wymóg przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE).

W świetle przepisów polskiego prawa duże firmy mają obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego najpóźniej do 5 grudnia 2015 r. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego, w obecnym projekcie jest przewidziane dla przedsiębiorcy: 

posiadającego system zarządzania energią określony we właściwych normach; 
lub
posiadającego system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa

lub
wpisanego do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i (EMAS).

Audyt energetyczny należy przeprowadzać co 4 lata, a pierwszy najpóźniej do wspomnianej wcześniej daty - 5 grudnia 2015r.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to procedura, której celem jest:
  • uzyskanie wiedzy o zużyciu energii przed dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, handlową lub usługę;
  • określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.
Wymogi minimalne wobec audytu energetycznego:
  • audyt ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii;
  • audyt należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie;
  • audyt powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie czasu, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Dane dotyczące audytu energetycznego należy przechowywać przez 5 lat.

Audytowane przedsiębiorstwo ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym w terminie 30 dni od zakończenia jego przeprowadzania wraz z informacją o możliwych oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.


CC Energymanagement picture solar panels

Kogo to dotyczy:

  • firm, które zatrudniają co najmniej 250 osób oraz
  • których roczny obrót przekracza 50 milionów € lub całkowity bilans roczny przekracza 43 miliony €.